El Govern de la Generalitat ha acordat aquest dimarts la nova delimitació de l’entorn de protecció del monestir de Santa Maria de Gualter, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional des de l’any 1931 en la categoria de monument històric, amb l’objectiu de salvaguardar dels valors paisatgístics i ambientals sobre els quals se sustenta l’antic conjunt monacal.

Per tal de garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles el Govern de la Generalitat ha delimitat l’entorn de protecció al seu voltant, amb l’objectiu d’evitar afectacions en els valors monumentals, la contemplació o l’estudi del monestir, que pot ser admirat des de molts indrets al seu voltant, en especial, resseguint la carretera C-1412b.

Amb aquesta delimitació la Generalitat ha volgut vetllar per la correcta visualització de l’antic monestir, i al mateix temps, per una integració harmònica del monestir i de les edificacions i instal·lacions del seu entorn, les actuals i les que s’hi pugui establir en un futur. L’entorn del monument ha quedat delimitat al nord per la carretera C-1412b; a l’oest pel camí veïnal; a la banda sud pel desnivell topogràfic existent, que afecta parcialment una parcel·la;  i a l’est, pel riu Segre i el límit del seu domini públic hidrogràfic.

Pel que fa al subsòl de l’entorn, caldrà controlar les intervencions que s’hi produeixin tant des de la vessant arqueològica, en relació amb possibles troballes relacionades amb el bé, com des de la vessant documental, per la informació històrica que puguin aportar. Segons informa la Generalitat, l’afectació d’aquesta nova delimitació sobre les construccions i la seguretat física que poden comportar les actuacions al subsòl justifiquen la necessitat del control administratiu previ i la seva supervisió per part dels òrgans de control de qualsevol intervenció que es pugui fer a dins d’aquest perímetre.

Llegiu la nota de premsa del Govern.