L’Il·lm Sr. Antonio Reig Torné, Alcalde de l’Ajuntament de La Baronia de Rialb,

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat
d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible,
per a les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o
empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o
persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment,
llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització
de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

La Baronia de Rialb, a 16 de març de 2020

Informacions sobre el coronavirus