AJUNTAMENT Escut ajuntament DE LA BARONIA DE RIALB

Il·lm. Sr. Alcalde de la Baronia de Rialb

El 2015 vaig ser nomenat Alcalde de La Baronia de Rialb, després de 30 anys d’exercir com a regidor d’aquest municipi, amb l’objectiu de continuar amb la tasca engegada per l’anterior alcalde Pere Prat.

Sóc una persona senzilla i propera disposada en tot moment a solucionar els entrebancs del dia a dia i a fer que La Baronia de Rialb esdevingui cada cop més un refugi formidable per a tothom qui vulgui venir. Aquest treball no el faig jo solament, sinó que tinc al meu costat l’equip de regidors i regidores, persones motivades i enèrgiques amb la capacitat per desenvolupar els projectes que van sorgint per fer de La Baronia de Rialb un lloc de referència.

Amb 144 km2 de territori, 11 nuclis de població, 24 esglésies romàniques, el Monestir de Santa Maria de Gualter  i més de 200 masies dins el bosc, podeu suposar que sempre hi han coses a fer i les vull seguir fent amb el suport de tots els ciutadans i ciutadanes del municipi. Estaré sempre al costat dels que tinguin ganes d’engegar nous projectes per recolzar-los i tirar-los endavant.

Som i serem sempre de La Baronia de Rialb

Alcalde

L’ALCALDE
Sr. Antonio Reig Torné – CiU

L’ALCALDE
Antonio Reig Torné – JxCat

TINENTS D’ALCALDE
Maria Dolors Caelles Baró – JxCat

Les funcions d’alcaldia són pròpiament les previstes a l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i per tant, de l’article 21 de la Llei de Bases de règim local 7/1985.

PLE
El Ple és l’òrgan col·legiat superior de l’Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l’Ajuntament d’acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l’alcalde.

Les funcions del ple municipal són les previstes a l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Antonio Reig Torné – JxCat
Immaculada Font Solans – JxCat
Maria Dolors Caelles Baró – JxCat
Eugeni Inglavaga Cardeñes – JxCat
Joan Marsol Muntada – JxCat

COMISSIÓ DE COMPTES
Les funcions de la Comissió Especial de comptes són les previstes a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

Antonio Reig Torné
Immaculada Font Solans
Maria Dolors Caelles Baró
Eugeni Inglavaga Cardeñes
Joan Marsol Muntada

REPRESENTANTS ALTRES ORGANISMES
Associació de Defensa Forestal ADF Mig Segre:
Antonio Reig Torné
Comunitat de Regants de la Baronia de Rialb:
Antonio Reig Torné
Comunitat de Regants de l’Horta de Gualter:
Imma Font Solans
Associació per la Gestió Forestal de la Baronia de Rialb:
Antonio Reig Torné
Consorci Segre-Rialb:
Antonio Reig Torné
Consorci del Montsec:
Eugeni Inglavaga Cardeñes
Associació de Municipis afectats per l’Embassament de Rialb:
Antonio Reig Torné
Associació d’Ens Locals de Muntanya del Pirineu ‘AMPI’:
Joan Marsol i Muntada
Patronat d’Amics i Protectors del Monestir de Santa Maria de Gualter:
Antonio Reig Torné

Grup de Junts per Catalunya

 

 

Membres de grup:
Antonio Reig Torné
Immaculada Font Solans
Maria Dolors Caelles Baró
Eugeni Inglavaga Cardeñes
Joan Marsol Muntada

LA BARONIA DE RIALB, UN REFUGI FORMIDABLE.

Atenció al ciutadà

L’atenció al ciutadà és un mecanisme de comunicació directa entre l’Ajuntament de la Baronia de Rialb i els ciutadans. D’aquesta manera l’Administració municipal posa a l’abast de tothom aquests canals de comunicació:

Tel. 973 460 234

Consultes i informació
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb atendrà de dilluns a divendres de 9.30h a 14.00h les consultes sobre qualsevol servei municipal o sobre el funcionament del municipi.

Incidències i reclamacions
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb atendrà de dilluns a divendres de 9.30h a 14.00h les incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament del municipi o sobre els serveis municipals.

Correu electrònic
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb ofereix aquest canal perquè hi feu arribar incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament del municipi o sobre els serveis municipals.

A fi que la vostra petició es resolgui el més aviat possible, és molt important que la classifiqueu correctament. Recordeu que les consultes s’han de introduir per l’apartat d’Informació i consultes. A més, us informem que segons la legislació vigent, aquest canal no és l’establert per la presentació d’al·legacions i/o recursos que hagin de formar part d’un expedient administratiu.

Suggeriments
Queixes / suggeriments / incidències

En cas d’incendi forestal a prop del vostre habitatge:
Truqueu al 112 i aviseu els veïns.
– Actueu com diu el Pla d’autoprotecció de la urbanització.
– Si us fan desallotjar, tanqueu les claus de pas de llum i gas, agafeu les coses imprescindibles (documentació, diners i medicaments) i seguiu les indicacions dels agents.

Guia Espai Defensable
Guia Risc a la Propietat
Guia Viure un incendi

Planejament urbanístic

L’Ajuntament de la Baronia de Rialb ofereix aquest canal perquè hi pugueu obtenir informació sobre el planejament urbanístic del municipi de la Baronia de Rialb (comarca de la Noguera).