Aparcament Riu Rialb

Desde 20,00

En estoc

“Aparcament de pagament fins el 4 de setembre de 2022”

Esborra les dates

Categoria:

Descripció


Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’estacionament de
vehicles de tracció mecànica (motocicleta, automòbil, caravana, autocaravana, furgoneta o
similar) en els aparcaments municipals situats al camí de la vall del riu Rialb que connecta
amb Boixols durant el període comprés entre el 15 de juny fins al 15 de setembre de cada
any.

L’horari d’estacionament és de 09.00h a 22.00h.

Obligats del pagament

Estan obligats al pagament de la taxa que es regula en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn del servei consistent a estacionar el vehicle, en els aparcaments del camí de la
vall del riu Rialb que connecta amb Boixols durant el període del 15 de juny al 15 de
setembre de cada any.
Del 15 de juny al 15 de setembre de cada any, hi haurà un punt d’informació amb personal
de l’Ajuntament a les coordenades X:349452.0m, Y:4654516.0m del camí de la vall del riu
Rialb a Boixols, per l’assessorament, informació turística i gestió de la zona d’aparcament,
podent-se adquirir la reserva de la plaça d’aparcament per anticipat mitjançant la plataforma
electrònica habilitada a l’efecte des de la web de l’ajuntament o directament a aquesta
persona el mateix dia (segons disponibilitat).

Quota tributària

Les quanties de la taxa per la prestació del servei d’aparcament vindran determinades per l’aplicació de
les tarifes contingudes en aquest article, en funció del lloc d’aparcar (veure situació en plànol ANNEX),
independentment de les persones que hi hagi en cada vehicle i del temps d’estacionament del vehicle:

 • Zona aparcament A (places num.1-39) 20€/vehicle/dia
 • Zona aparcament B (places num.40-49) 30€/vehicle/dia
 • Zona aparcament C (places num.50-67) 40€/vehicle/dia

Exempcions i bonificacions

Exempcions:
Queden exempts del pagament d’aquesta taxa els vehicles destinats a assistència sanitària, serveis
públics municipals, emergències, serveis de rescat, bombers, policia o qualsevol altra de naturalesa
pública anàloga que hagi d’accedir a la zona en l’àmbit de les seves competències.

Els vehicles domiciliats al municipi de La Baronia de Rialb estaran exempts del pagament d’aquesta
taxa, prèvia reserva de la plaça d’aparcament (BARONIAV100)

Durant el període del 15 de juny al 15 de setembre, els propietaris de finques a la vall del riu Rialb que
hagin de realitzar tasques agràries o forestals i les persones participants en activitats turístiques
organitzades per l’Ajuntament, podran sol·licitar a l’Ajuntament un distintiu d’autorització d’aparcament
per aparcar fora de les zones habilitades, sempre que no es dificulti la circulació.

Bonificacions:

 El propietari d’un immoble a La Baronia de Rialb es podrà beneficiar d’una bonificació de la quota
tributària del 80% per UN vehicle, prèvia reserva de la plaça d’aparcament i acreditació de la
propietat (BARONIAP80)
 Les empreses d’activitats turístiques que comptin amb un immoble a la Baronia de Rialb i els
allotjaments turístics i les cases de turisme rural del municipi, es podran beneficiar d’una bonificació
de la quota tributària del 80% pels vehicles dels seus clients, prèvia reserva de la plaça
d’aparcament (BARONIATR80)
 Bono de temporada: El propietari d’un immoble a La Baronia de Rialb podrà reservar una plaça fixa
per tota la temporada, prèvia sol·licitud a través de la web de l’Ajuntament, amb les següents
tarifes:

 • Zona aparcament A (places num.1-39) 200€/plaça
 • Zona aparcament B (places num.40-49) 250€/plaça
 • Zona aparcament C (places num.50-67) 300€/plaça

 S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària a les motocicletes si aparquen a la Zona
aparcament A, a la resta de zones, hauran de pagar la tarifa normal que correspongui.
(BARONIAMA50)
 S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària per qualsevol reserva amb entrada a
l’aparcament a partir de les 15.00h. (BARONIAT50)
 S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària pels veïns del Consorci Segre Rialb
(Bassella, Oliana, Peramola, Ponts, Tiurana), acreditat mitjançant presentació del DNI del titular del
vehicle. (PONTS, BASSELLA, OLIANA, TIURANA, PERAMOLA)

Meritació

L’obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s’iniciï la prestació del servei que es
regula en aquesta ordenança, això és, des del moment que se sol·licita una plaça
d’aparcament, prèvia concreció mitjançant reserva i pagament a través de la plataforma
electrònica habilitada a l’efecte o presencialment al punt d’informació de l’aparcament situat
a les coordenades X:349452.0m, Y:4654516.0m del camí del riu Rialb. L’ingrés serà
condició indispensable per a la prestació del servei.
Les reserves efectuades només seran vàlides pel dia reservat

Infraccions i sancions

Es consideren que integren infraccions pròpies de la normativa de règim local i seran
sancionables per l’Ajuntament les infraccions i prohibicions que es contenen en el si
d’aquesta ordenança, que seran sancionades amb una multa de fins a 200€, per les
infraccions següents:

 • Estacionar ocupant més d’una plaça d’aparcament
 • Estacionament incorrecte de vehicles
 • Estacionar a les places de serveis essencials o reservades sense autorització
 • Estacionar fora dels llocs habilitats
 • Estacionar als llocs habilitats però fora de l’horari establert
 • Estacionar en els llocs habilitats sense haver fet el pagamen