Descripció


Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’estacionament de
vehicles de tracció mecànica (motocicleta, automòbil, caravana, autocaravana, furgoneta o
similar) en els aparcaments municipals situats al camí de la vall del riu Rialb que connecta
amb Boixols durant el període comprés entre el 15 de juny fins al 15 de setembre de cada
any.

L’horari d’estacionament és de 09.00h a 22.00h.

Obligats del pagament

Estan obligats al pagament de la taxa que es regula en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn del servei consistent a estacionar el vehicle, en els aparcaments del camí de la
vall del riu Rialb que connecta amb Boixols durant el període del 15 de juny al 15 de
setembre de cada any.
Del 15 de juny al 15 de setembre de cada any, hi haurà un punt d’informació amb personal
de l’Ajuntament a les coordenades X:349452.0m, Y:4654516.0m del camí de la vall del riu
Rialb a Boixols, per l’assessorament, informació turística i gestió de la zona d’aparcament,
podent-se adquirir la reserva de la plaça d’aparcament per anticipat mitjançant la plataforma
electrònica habilitada a l’efecte des de la web de l’ajuntament o directament a aquesta
persona el mateix dia (segons disponibilitat).

Quota tributària

Les quanties de la taxa per la prestació del servei d’aparcament vindran determinades per
l’aplicació de les tarifes contingudes en aquest article, en funció del lloc d’aparcar (veure
situació en plànol ANNEX), independentment de les persones que hi hagi en cada vehicle i
del temps d’estacionament del vehicle:

 • Zona aparcament A (places num.1-35) 20€/vehicle/dia
 • Zona aparcament B (places num.36-54) 30€/vehicle/dia
 • Zona aparcament C (places num.55-67) 40€/vehicle/dia

Exempcions

Queden exempts del pagament d’aquesta taxa els vehicles destinats a assistència sanitària,
serveis públics, emergències, serveis de rescat, bombers, policia o qualsevol altra de
naturalesa pública anàloga que hagi d’accedir a la zona en l’àmbit de les seves
competències.
Els vehicles domiciliats al municipi de La Baronia de Rialb estaran exempts del pagament
d’aquesta taxa, prèvia reserva de la plaça d’aparcament.
Durant el període del 15 de juny al 15 de setembre, els propietaris de finques a la vall del riu
Rialb que hagin de realitzar tasques agràries o forestals i les persones participants en
activitats turístiques organitzades per l’Ajuntament, podran sol.licitar a l’Ajuntament un
distintiu d’autorització d’aparcament per aparcar fora de les zones habilitades, sempre que
no es dificulti la circulació.

Bonificacions

✓ El propietari d’un immoble a La Baronia de Rialb es podrà beneficiar d’una bonificació de
la quota tributària del 80% per UN vehicle, prèvia reserva de la plaça d’aparcament i
acreditació de la propietat.
✓ Les empreses d’activitats turístiques que comptin amb un immoble a la Baronia de Rialb i
els allotjaments turístics i les cases de turisme rural del municipi, es podran beneficiar
d’una bonificació de la quota tributària del 80% pels vehicles dels seus clients, prèvia
reserva de la plaça d’aparcament.
✓ Bono de temporada: El propietari d’un immoble a La Baronia de Rialb podrà reservar una
plaça fixa per tota la temporada, prèvia sol.licitud a través de la web de l’Ajuntament,
amb les següents tarifes:

 • Zona aparcament A (places num.1-35) 200€/plaça
 • Zona aparcament B (places num.36-54) 250€/plaça
 • Zona aparcament C (places num.55-67) 300€/plaça

Meritació

L’obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s’iniciï la prestació del servei que es
regula en aquesta ordenança, això és, des del moment que se sol·licita una plaça
d’aparcament, prèvia concreció mitjançant reserva i pagament a través de la plataforma
electrònica habilitada a l’efecte o presencialment al punt d’informació de l’aparcament situat
a les coordenades X:349452.0m, Y:4654516.0m del camí del riu Rialb. L’ingrés serà
condició indispensable per a la prestació del servei.
Les reserves efectuades només seran vàlides pel dia reservat

Infraccions i sancions

Es consideren que integren infraccions pròpies de la normativa de règim local i seran
sancionables per l’Ajuntament les infraccions i prohibicions que es contenen en el si
d’aquesta ordenança, que seran sancionades amb una multa de fins a 200€, per les
infraccions següents:

 • Estacionar ocupant més d’una plaça d’aparcament
 • Estacionament incorrecte de vehicles
 • Estacionar a les places de serveis essencials o reservades sense autorització
 • Estacionar fora dels llocs habilitats
 • Estacionar als llocs habilitats però fora de l’horari establert
 • Estacionar en els llocs habilitats sense haver fet el pagament de la taxa corresponent
 • Utilització fraudulenta del ticket d’estacionament

A l’hora de determinar la sanció corresponent, l’Ajuntament garantirà l’adequació deguda
entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i es consideraran
especialment els criteris següents:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets de
l’infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de l’il·lícit administratiu.
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la
infracció, a l’alteració social causada i al grau d’afectació que dita infracció hagi tingut.
c) La reincidència, per comissió, en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.

El personal encarregat de vetllar pel bon compliment d’aquestes ordenances son, els
membres del Cos de Mossos d’Esquadra, personal habilitat de l’Ajuntament de La Baronia
de Rialb, els Agents Rurals, la Guàrdia Civil i altres autoritats competents.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions aplicables que
corresponguin a cada cas s’estarà al què disposen els articles 178 i següents de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària, així com les seves disposicions de
desplegament, d’acord amb l’article 11 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.

Legislació aplicable

En allò que no es trobi previst en la present Ordenança s’estarà al què es disposa en el text
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i
preus públics, així com en l’Ordenança municipal reguladora dels espais naturals de La
Baronia de Rialb